Thailand Land Measurement Converter

Villa in  chaam

Cha-Am Thailand


Buying Thailand land involves a different land measurement system.
Thai measurement units for land are Rai, Ngan and Talang Wah as outlined below, with conversions:

 

 

1 Rai = 4 Ngan
1 Ngan = 100 Talang Wah

 

 

1 Talang Wah = 4 m   Talang Wah converter
1 Ngan = 400 m           Ngan converter
1 Rai = 1.600 m             Rai converter

Thai to Meter (Metric)

1 Talang Wah = 4 sq m= 40 sq.ft.
1 Tarang Wah = 4 m
1 Ngan = 400 sq m
= 4.000 sq.ft.
1 Ngan = 400 m
1 Rai = 1600 sq m
= 16.000 sq.ft.
1 Rai = 1.600 m
1 Rai = 0.40 Acre
1 Rai = 0.16 Hectare
2,5 Rai = 1 Acre = 4046,8 m = 40.000 sq.ft.

Thailand Land Measurement Converter

Meter (Metric) to Thai

1 m 1 sq m = 0.25 Talang Wah
1 Acre = 2.53 Rai
1 Hectare = 6.25 Rai

 

Conversion

1 Talang Wah = 4 m - 4 sq m
1 Ngan = 100 Talang Wah = 400 m - 400 sq m
1 Rai = 4 Ngan = 400 Talang Wah = 1600 m - 1600 sq m

 

Translation

Talang = squared
Mett = meter
 

Thailand Land Measurement Converter